Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA
Inchide

Trimite unui prieten

Priorităţi de dezvoltare

Exportă PDF - Priorităţi de dezvoltare Tipăreşte pagina - Priorităţi de dezvoltare Trimite unui prieten - Priorităţi de dezvoltare

1. Dezvoltarea infrastructurii locale (transport, mediu, sănătate, educaţie, asistenţă socială, reabilitare urbană, utilităţi publice)

Transport şi comunicaţii

 • modernizarea drumurilor şi străzilor;
 • consolidarea DO 151 în zona alunecării de teren;
 • redimensionarea gabaritului podurilor ce supratraversează Pârâul de Câmpie;
 • clasificarea drumurilor vicinale care fac legătura între localităţile componente şi localităţile învecinate;
 • execuţia unui drum de centură a oraşului pentru dirijarea transportului greu;
 • construirea şi amenajarea unei autogări în oraş;
 • crearea unui serviciu public de transport local între Sărmaşu şi localiăţile componente.

Mediu

 • desfiinţarea gropilor de gunoi existente;
 • extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră în zonele afectate de alunecări de teren sau cu terenuri degradate;
 • înfiinţarea unei staţii de transfer a gunoiului menajer - în parteneriat cu cele 10 comune din zona de Câmpie;
 • dezvoltarea şi modernizarea serviciului public local de salubrizare;
 • decolmatarea Pârâului de Câmpie şi a afluenţilor din bazinul hidrografic Sărmaşu.

Sănătate

 • construirea Spitalui orăşenesc Sărmaşu;
 • modernizarea serviciului de urgenţă SMURD;
 • construirea unui heliport local;
 • atragerea de personal cu calificare înaltă pentru locurile de munca noi înfiinţate;
 • asigurarea de locuinţe de serviciu pentru personalul medical, prin transformarea unei părţi din construcţiile dezafectate.

Educaţie

 • reabilitarea termică a clădirii Liceul Sărmaşu;
 • construirea unei noi Şcoli Generale clasele I-VIII în Sărmaşu;
 • construirea unei noi Grădiniţe în Sărmaşu;
 • redimensionarea şi redistribuirea procesului de învăţământ în funcţie de normele şi normativele existente în domeniu;
 • repararea şi modernizarea şcolilor din localităţile aparţinătoare Grupului Şcolar Sărmaşu;
 • întocmirea unor proiecte în vederea accesării de fonduri structurale destinate învăţământului.

Asistenţă socială

 • construirea Aşezamântului social pentru persoane vârstnice;
 • accesarea unor programe vizând protecţia persoanelor cu dizabilităţi, a vârstnicilor, copiilor orfani şi a altor categorii;
 • reorganizarea şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială.

Reabilitare urbană şi a utilităţilor publice

 • modernizarea şi extinderea alimentării cu apă în Sărmaşu şi localităţile componente;
 • construirea unui grup sanitar pentru accesul publicului;
 • modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare şi crearea de staţii de epurare ape uzate în Sărmaşu şi localităţile componente;
 • construirea de locuinţe sociale prin accesarea de programe guvernamentale;
 • reabilitarea faţadelor clădirilor;
 • reabilitarea termică a blocurilor de locuit.

Sport

 • construirea unei zone de agrement sportiv;
 • modernizarea terenului de fotbal;
 • construire sală de sport - în curs de finalizare;
 • construirea unui bazin de înot pentru agrement;
 • construirea terenuri de sport multifuncţionale (tenis, volei, baschet, etc.).

Cultură

 • continuarea tradiţiei organizării anuale a „Zilelor Sărmăşene";
 • reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din localităţile componente;
 • transformarea fostului cinematograf în Centru Cultural;
 • construirea unui Cămin Cultural nou în localitatea Vişinelu;
 • susţinerea formaţiilor locale, păstrătoare ale specificului cultural local. 


2. Sprijinirea afacerilor

 • stimularea creării de noi societăţi comerciale şi a dezvoltării celor existente din domeniul productiv şi al serviciilor, prin creşterea calităţii produselor şi a serviciilor;
 • dezvoltarea competitivităţii economiei prin stimularea activităţilor de promovare a produselor;
 • sprijinirea dezvoltării unui mediu mult mai favorabil pentru competitivitatea afacerilor prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
 • apariţia de noi locuri de muncă şi scăderea ratei şomajului;
 • stimularea cooperării dintre sectorul public şi cel privat;
 • atragerea de noi investiţii în oraşul Sărmaşu;
 • diversificarea serviciilor de consultanţă furnizate afacerilor (precum: marketing, managementul de proiect, servicii financiare, publicitate, lansare de afaceri virtuale, etc.).
 • dotarea pe scară largă cu echipamente hardware, programe software, precum şi cu platforme de comunicare care presupun extinderea reţelelor broadband, a celor din fibră optică, diseminarea sistemelor informatice integrate.
 • organizarea şi participarea la târguri şi expoziţii în vederea promovării produselor locale.


3. Dezvoltarea turismului

 • construirea de pensiuni, cabane, alte locuri de cazare;
 • crearea unei zone de pescuit sportiv, conform P.U.G.;
 • amplasarea unei hărţi de orientare turistică în centru oraşului;
 • încurajarea şi promovarea turismului agrar;
 • crearea de facilităţi pentru investitorii în turism;
 • dezvoltarea turismului balnear;
 • reabilitarea monumentelor istorice;
 • crearea de parcuri de agrement pentru adulţi şi extinderea parcurilor de joacă pentru copii.


4. Dezvoltarea durabilă a localităţilor

 • crearea unor instituţii cum ar fi: judecătorie, carte funciară, notariate publice, etc.;
 • extinderea sistemului bancar;
 • înfiinţarea unui oficiu de ocupare a forţei de muncă, de inspecţie a muncii;
 • crearea serviciului de evidenţă informatizată a persoanelor.


5. Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale

 • promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţiala şi continuă;
 • îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale;
 • achiziţionare de competenţe specializate în domeniul administrării şi dezvoltării afacerilor;
 • sprijinirea acestor categorii de şomeri, precum şi a persoanelor angajate, prin organizarea de cursuri de pregătire profesională finalizate prin acordarea unor diplome recunoscute şi plasarea acestora pe piaţa forţei de muncă;
 • recalificarea sau îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru a răspunde cerinţelor pieţei forţei de muncă;
 • acordarea de asistenţă şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă, etc.;
 • susţinerea şcolilor profesionale pentru a se autoriza pentru formarea continuă a adulţilor;
 • susţinerea firmelor pentru a se autoriza ca furnizori de formare a adulţilor în calificări care prezintă potenţial de piaţa muncii.