Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA
Inchide

Trimite unui prieten

Lista informaţiilor de interes public

Exportă PDF - Lista informaţiilor de interes public Tipăreşte pagina - Lista informaţiilor de interes public Trimite unui prieten - Lista informaţiilor de interes public

LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

- conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public -


a) Acte normative care reglementează organizarea şi functionarea Primariei Oraşului Sărmaşu
- Constituţia României
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată
- Regulament intern de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate a Primarului Oraşului Sărmaşu, jud. Mureş

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţonare, programul de audienţe al Primariei Oraşului Sărmaşu

 

b1) Organigrama instituţiei - arobată prin H.C.L. nr. 31/25.06.2015

 

b2) Regulament intern de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate a Primarului Oraşului Sărmaşu, jud. Mureş

 

b3) Programul de funcţionare:
- de LUNI până VINERI, între orele 08.00 - 16.00

 

4) Programul de audienţe


Primar: LUNI: 09.00 - 13.00
MARŢI, MIERCURI, JOI 08.00 - 10.00
VINERI: 09.00 - 12.00

Viceprimar: LUNI - VINERI: 08.00 - 10.00

 

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei Oraşului Sărmaşu, ale funcționarilor cu funcții de conducere şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public

dl. ing. MOCEAN IOAN - Primar
dl. SALLAI IMRE - Viceprimar
dl. jr. SĂRAC GELU FLORIN - Secretar
dl. ing. SĂLĂGEAN TRAIAN - Șef birou cadastru, fond funciar, registrul agricol și administrativ
dna. jr. TORNEA ERZSEBET ANDREA - Șef birou juridic, relații cu publicul, patrimoniu, achiziții și arhivă
dna. ŞUGAR MARIANA - Consilier - funcţionar responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public

d) Coordonatele de contact
Denumire: Primăria Oraşului Sărmaşu
Sediul: str. Republicii, nr. 63, oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş
Telefon: 0265421855
Fax: 0265421018, 0265421855
E-mail: primaria@sarmasu.ro, sarmasu@cjmures.ro
Site: www.orasulsarmasu.ro

 

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil - se pot consulta la sediul instituţiei

 

f) Programele şi strategiile proprii - Strategia Locală de Dezvoltare a oraşului Sărmaşu 2014 - 2020

 

g) Lista cuprinzand documentele de interes public
Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 554/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
- Acte normative care reglementează organizarea şi functionarea Primariei Oraşului Sărmaşu;
- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţonare, programul de audienţe al Primariei Oraşului Sărmaşu;
- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei Oraşului Sărmaşu şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public;
- Coordonatele de contact ale Primăriei oraşului Sărmaşu respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
- Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
- Programele şi strategiile proprii;
- Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
- Modalităţile de contestare a deciziei Primăriei oraşului Sărmaşu în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informatţile de interes public solicitate.

 

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

- dispoziţii ale primarului
- expuneri de motive
- proiecte de hotărâri
- hotărâri ale Consiliului Local Sărmaşu
- instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
- acte financiar - contabile
- acte specifice activităţii de resurse umane
- acte juridice
- acte specifice activităţii de asistenţă socială
- acte specifice activităţii de stare civilă
- acte specifice activităţii de cadastru, fond funciar, registru agricol
- acte specifice activităţii de protecţie civilă
- note de discuţii
- referate de aprobare
- protocoale, acorduri, parteneriate
- rapoarte
- studii
- analize
- prognoze
- proiecte de strategii
- scrisori sau adrese
- materiale de specialitate
- fişe de proiect
- contracte de achizitie publica
- contracte de închiriere, concesiune, vânzare - cumpărare
- procese-verbale
- răspunsuri
- adeverinţe
- somaţii
- notificări
- observaţii si propuneri
- avize
- planuri urbanistice de detaliu sau zonale
- planul urbanistic general
- certificate de urbanism şi autorizatii de construire/desfiinţare
- acord de funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor comerciale
- certificate de producător

 

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate - sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
- reclamaţia administrativă - se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice;
- plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

 

j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public în cadrul Primăriei oraşului Sărmaşu

k) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională