Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA

Hotarari 2010

H O T A R A R E A nr. 28 din 28 iulie 2010

privind rectificarea bugetului local si a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2010

H O T Ă R Â R E A nr. 29 din 28 iulie 2010

privind desemnarea unei persoane pentru coordonarea activităţii metodologice a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor oraşului Sărmaşu

H O T A R A R E A nr. 30 din 28 iulie 2010

privind constituirea Consiliului de Administratie in cadrul Spitalului Orasenesc Sarmasu

H O T A R A R E A nr. 31 din 28 iulie 2010

privind modificarea structurii organizatorice, a statului de functii si a numarul de personal al aparatului de specialitate al Primarului din cadrul Consiliului Local al Orasului Sarmasu, judetul Mures

Hotararea nr. 1 din 27 ianuarie 2010

privind aprobarea imprumutului din fondul de rulment pentru acoperirea golului temporarde casa

Hotararea nr. 10 din 24 februarie 2010

privind aprobarea numărului de 9 locuri de muncă subvenţionate potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 repartizate pentru anul 2010 ce pot fi ocupate pe perioadă temporară pentru servicii publicede refacere şi intreţinere a(...)

Hotararea nr. 11 din 24 februarie 2010

PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE ALBUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2009

Hotararea nr. 12 din 24 februarie 2010

privind stabilirea mandatului reprezentantului oraşului Sărmaşu în Adunarea Generală a Asociaţilor în ADI „ ECOLECT MUREŞ”

Hotararea nr. 13 din 5 martie 2010

privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

Hotararea nr. 14 din 31 martie 2010

privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de DezvoltareIntercomunitară “AQUA INVEST MUREŞ”

Hotararea nr. 15 din 31 martie 2010

privind desemnarea domnului Sallai Imre, Viceprimar al oraşului Sărmaşu pentru evaluareaanuală a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici de execuţie din cadrulServiciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor(...)

Hotararea nr. 16 din 9 aprilie 2010

privind aprobarea proiectului MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATATIE AGRICOLA DIN SARMASU, JUDETUL MURES din cadrul masurii 125 PNDR, jud Mures si a cheltuielilor aferente

Hotararea nr. 17 din 28 aprilie 2010

privind aprobarea co-participării Consiliului Local Sărmaşu la constituirea parteneriatului public şi privat „Zona de Campie”, judeţul Mureş în cadrul Programului „Leader – Grupuri de Acţiune Locală,(...)

Hotararea nr. 19 din 28 aprilie 2010

privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 15 mp teren , proprietatea publică a oraşului Sărmaşu înscris în anexa 74 pct.2 la H.G nr. 964/2002 pentru atestarea domeniului public a oraşului(...)

Hotararea nr. 2 din 27 ianuarie 2010

privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 14 mp teren , proprietatea publicăa oraşului Sărmaşu înscris în anexa 74 pct.1 la H.G nr. 964/2002 pentru atestarea domeniuluipublic a oraşului(...)

Hotararea nr. 20 din 28 aprilie 2010

privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 150 mp teren situat în oraşul Sărmaşu, str. P-ţa Gării, fară nr. administrativ, înscris în CF nr. 345 Sărmaşu, nr. top.2135/10/1, proprietatea Statului(...)

Hotararea nr. 21 din 28 aprilie 2010

privind aprobarea încheierii parteneriatului între Consiliul Local şi IREX în vederea susţinerii programului ,,Biblionetlumea în biblioteca mea” în cadrul bibliotecii ,, Liviu Rusu “ din oraşul(...)

Hotararea nr. 24

cu privire la eliberare acordului de funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza administrativ teritorială a Oraşului Sărmaşu

Hotararea nr. 3 din 27 ianuarie 2010

privind aprobarea contractului de prestări servicii dintre Oraşul Sărmaşu si C.N.Poşta RomânăS.A.

Hotararea nr. 32 din 18 august 2010

privind acordul Consiliului local pentru trecerea a trei poduri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională „Apele Române” în domeniul public al oraşului(...)